Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím www stránek prodávajícího. Prodávajícím se rozumí Mgr. Magdalena Kallusová, IČO 68716192, Vsharp.cz, Leoše Janáčka 1071, 68601 Uherské Hradiště. Internetové stránky jsou prodávajícím provozovány na internetové adrese www.vsharp.cz. 
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www. vsharp.cz (dále jen „internetová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. 
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ 

2.1. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Za údaje uvedené v objednávkovém formuláři nese plnou zodpovědnost kupující. Údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři jsou prodávajícím považovány za správné. 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1. Internetové stránky obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na internetových stránkách obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
3.2. Internetové stránky prodávajícího obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na internetových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, doručení do jiných zemí je stanoveno pravidly zveřejněnými na těchto www stránkách.
3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující  Objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
– kupujícím 
– objednávaném zboží 
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 
– informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. U zákazníků na Slovensku nebo v jiných zemích se toto řídí dalšími pravidly uveřejněnými na těchto www stránkách.
3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). 
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce – dodací adresa
– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2600168834/2010, vedený u Fio banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

– zasílání na Slovensko – platba bezhotovostně nebo na dobírku – vše v sekci „Zasílání na Slovensko“ v hlavní nabídce na těchto www stránkách

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Tyto jsou 146 Kč při zaslání na dobírku Českou poštou jako Balík do ruky, 113 Kč při platbě předem bankovním převodem nebo online kartou a zaslání Balíkem do ruky Českou poštou, 229 Kč při zaslání na Slovensko a platbě předem a 259 Kč při zaslání na dobírku na Slovensko. Při zaslání Českou poštou jako Balík na poštu je cena dopravného 93 Kč při platbě kartou nebo převodem, 125 Kč při platbě na dobírku. Při zaslání Zásilkovnou je cena dopravného 65 Kč při platbě kartou nebo převodem, 90 Kč při platbě na dobírku. Při zaslání firmou GLS je cena dopravného 75 Kč při platbě kartou nebo převodem a 119 Kč při platbě na dobírku. Kupující si volí způsob dopravy před odesláním objednávky v Objednávkovém formuláři. Prodávájící má právo změnit druh doručení, pokud kupující zvolil nevhodný způsob dopravy a o tomto musí prodávající kupujícího informovat. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7. Prodávající 
vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v písemné podobě spolu se zbožím na adresu kupujícího. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanoveními § 1829 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu místa podnikání prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. 
5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů.
5.4. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (včetně nákladů na nejlevnější způsob dopravy) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. (odkaz na online platformu)

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího. 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a následující a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012Sb, občanský zákoník). 
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). V tomto případě jde o brusné elementy, t.j. ty části výrobků, které jsou ze své povahy používáním zboží spotřebovávány a nevztahuje se na ně tedy standardní záruční doba 2 roky.
7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho místa podnikání v Uherském Hradišti, Leoše Janáčka 1071, PSČ 68601. 

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1. Reklamační řád internetového obchodu www.vsharp.cz byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a ve znění jeho pozdějších předpisů.

8.2. Prodávajícím je ve smyslu tohoto Reklamačního řádu Mgr. Magdalena Kallusová, IČO 68716192, Vsharp.cz, Leoše Janáčka 1071, 68601 Uherské Hradiště

8.3. Kupujícím se rozumí osoba, která nakupuje prostřednictvím internetového obchodu www.vsharp.cz.
8.4. Reklamací se rozumí oznámení kupujícího o vadách zboží, které bylo učiněno bez zbytečného odkladu po té, kdy kupující takovou vadu zjistil.
8.5. Vadou zboží se rozumí stav, kdy bylo zboží předáno kupujícímu v jakosti a provedení, které neodpovídá příslušné normě, nebo právnímu předpisu či účelu, k němuž se obvykle používá.

8.6. Pokud dodané zboží vykazuje zjevné vady, nebo vznikne-li na něm reklamovatelná vada je kupující oprávněn využít reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními (24 měsíců). Z povahy prodávaného zboží (ostřiče nožů) vyplývá, že standardní záruka se vztahuje na ty části výrobku, které se jeho používáním nespotřebovávají.


8.7. Vsharp.cz si vyhrazuje právo na vyřízení reklamace do 30 pracovních dnů ode dne přijetí reklamovaného zboží. Dojde-li v důsledku reklamace k výměně vadného zboží za zboží bez vady, běží pro nové zboží záruční doba ode dne převzetí tohoto nového zboží.

8.8. Reklamaci uplatňuje kupující zásadně písemně – poštou – na adresu společnosti Vsharp.cz, Leoše Janáčka 1071, 68601 Uherské Hradiště nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: info@vsharp.cz. Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál nebo kopii vydaného prodejního dokladu (faktury – daňového dokladu).
8.9. Kupující doručí zboží na adresu prodávajícího takovým způsobem, aby nedošlo při přepravě zboží k poškození – tedy poštou nebo osobně. Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata. Po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím může být reklamace vyřízena poskytnutím slevy, vrácením peněz, nebo výměnou zboží.
8.10. V případě, že reklamace nebude uznána, zašle prodávající kupujícímu zboží zpět a to výlučně na jeho náklady.
8.11. Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, používáním jinak než jak je to uvedeno v návodu k použití nebo v popisu na internetových stránkách www.vsharp.cz, nebonásilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího.

8.12. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 
9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetové stránky prodejce (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetové stránky.
9.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení).
10.2. Za účelem plnění povinností, vyplývajících z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, budou zpracovány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní čísla a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). V případě neposkytnutí osobních údajů z tohoto výčtu, které jsou nezbytné pro řádné plnění kupní smlouvy, není možné kupní smlouvu uzavřít.

10.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
10.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro účely zpracování, nejdéle však do uplynutí jednoho roku od skončení účinnosti smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odebrat prostřednictvím elektronické zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího, prostřednictvím telefonického hovoru na telefonní číslo uvedené na internetových stránkách prodávajícího, či písemným oznámením na adresu prodávajícího.
10.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s Nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
10.8. Kupující má právo požádat prodávajícího o potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen předat informace o tom, jaké osobní údaje kupujícího zpracovává. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10.9. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího není součástí těchto obchodních podmínek a není nutnou podmínkou pro dokončení objednávky.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. 
11.2. Zpráva je doručena:
– v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
– v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

12.4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25. května 2018.

Telefon

+420 728 239 866

Adresa

Mgr. Magdalena Kallusová
Leoše Janáčka 1071
68601 Uherské Hradiště

IČO 68716192

Czech Republic

Email

info@vsharp.cz

Kontaktujte nás